Elektroniczna Skrzynka Podawcza

      Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ESP2

 

      Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych i udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216) informujemy, iż Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp. uruchomiło:

1. Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ESP PiK 

Elektroniczna skrzynka podawcza ESP PIK służy do składania dokumentów elektronicznych wyłącznie dotyczących spraw związanych z wydawaniem praw jazdy oraz związanych z rejestracją pojazdów.

Instrukcja zakładania konta na platformie ESP PiK wraz z opisem systemu

2. Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP

mającą na celu obsługę pozostałych dokumentów elektronicznych  (poza wymienionymi wyżej) dostarczanych do instytucji
przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

W celu złożenia wniosku do Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne).
Instrukcja zakładania konta na platformie ePuap

Platforma ePUAP pozwala na bezpłatne uzyskanie "Profilu Zaufanego". Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji.
Więcej informacji o profilu zaufanym znajduje się na stronie
http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ProfilZaufanyMetoda dostarczania dokumentów elektronicznych do Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.

  1. Przekazanie dokumentu wraz z załącznikami (poprzez wypełnienie formularza) na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej, umożliwiający złożenie dokumentu przez całą dobę (24h) przez wszystkie dni tygodnia oraz umożliwiający automatyczne otrzymanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru. 
     
    Informujemy, że przekazywane dokumenty  winny spełniać  następujące wymagania:

1. Załączniki dodawane do pism winny być sporządzone w jednym z poniżej wymienionych formatów:
.doc, .docx, .gif, .jpg (-jpg), .ods, .odt, .pdf, .png, .rtf , .svg, .tif (.tiff)
.txt, .xls, .xlsx, .xml, .zip


2. Opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu wydanego przez podmiot uprawniony do świadczenia usług certyfikacyjnych lub profilem zaufanym.

3. Opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument.

4. Wolne od wszelkiego rodzaju szkodliwego oprogramowania.

Wielkość wszystkich załaczników dołączonych do jednego dokumentu elektronicznego nie może przekroczyć 3,5MB, a maksymalny rozmiar dokumentu wraz z załącznikami nie może przekraczać 5MB.