A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Umowa o współpracy

 Umowa o współpracy partnerskiej

 

zawarta pomiędzy

 

Powiatem Średzkim w województwie wielkopolskim w Polsce, reprezentowanym przez

- Starostę Średzkiego – Piotra Piekarskiego

- Wicestarostę Średzkiego – Jerzego Leporowskiego

 

a

 

Kantonem La Capelle w regionie Pikardia we Francji,

reprezentowanym przez:  

- Konsula Generalnego Kantonu La Capelle – Frédéric Meura

- Mera Miasta La Capelle – Guy Meresse

 

 

Mając na uwadze historyczne więzi łączące Polskę i Francję oraz dostrzegając chęć współpracy społeczności lokalnych i rozwijania wzajemnych partnerskich stosunków oraz dążąc do współpracy w różnych dziedzinach, strony uzgadniają, co następuje:

 

§ 1

 

Strony wyrażają wolę współpracy i wymiany doświadczeń, w ramach integracji europejskiej, w następujących dziedzinach:

 

1.     Wzajemnej promocji gospodarczej, turystycznej, kulturalnej i społecznej.

2.     Wspierania kontaktów między przedsiębiorcami w zakresie wymiany handlowej i realizacji wspólnych przedsięwzięć.

3.      Współpracy środowisk rolniczych.

4.     Współpracy szkół i organizacji społecznych w ramach wymiany kulturalnej, turystycznej i sportowej. 

5.     Przygotowania i realizacji wspólnych programów, przedsięwzięć inwestycyjnych, produkcyjnych, edukacyjnych i turystycznych w ramach programów integracji Unii Europejskiej.

 

§ 2

 

Strony deklarują wspieranie wielopłaszczyznowej współpracy między mieszkańcami Powiatu Średzkiego i Kantonu La Capelle.

 

§ 3

 

1.      Umowę zawarto na czas nieokreślony.

2.     Każda ze stron może rozwiązać umowę za uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniem.

3.     Umowa może być wypowiedziana w każdym czasie na zasadzie porozumienia stron.

 

 § 4

 

1.     Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach, dwa w języku polskim i dwa w języku francuskim. Obie wersje językowe posiadają jednakową moc prawną.

2.      Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

  Przedstawiciele                                           Przedstawiciele

Kantonu La Capelle                                     Powiatu Średzkiego

        Francja                                                      Polska            

  

 

   Frédéric Meura                                            Piotr Piekarski

  Konsul Generalny                                        Starosta Średzki 

Kantonu La Capelle                                                   

                                   

  

 

 

   Guy Meresse                                            Jerzy Leporowski

Mer Miasta La Capelle                                Wicestarosta Średzki   

 

 

 

Środa Wielkopolska – La Capelle,  29 luty 2008 rokubaner300x250