A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

9. Przyjmowanie wniosków oraz wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych w ilości powyżej 1 Mg rocznie lub innych niż niebezpieczne w ilości powyżej 5 tys. Mg rocznie (jeżeli

Miejsce załatwienia sprawy:    
Starostwo Powiatowe
63-000 Środa Wlkp. ul., Daszyńskiego 5
tel. 61 285-80-51  wew. 120,121, fax 61 285-32-52,
Wydział Środowiska i Rolnictwa, parter, pokój 118
tel. 61 286 62 35, 61 286 62 34 
e-mail Wydziału: srodowisko@powiatsredzki.pl
w godzinach urzędowania Starostwa tj.
 • w poniedziałki w godz. od 8.00 do 16.00
 • wtorki, środy, czwartki i piątki w godz.  od 7.00  do  15.00
lub  w Punkcie Obsługi Klienta.
Punkt Obsługi Klienta czynny jest w poniedziałki do godz. 16.00, we wtorki, środy, czwartki i piątki do godz. 15.00

Sposób załatwienia sprawy:          
Wniosek samodzielnie sporządzony i podpisany, wraz z wymaganą dokumentacją, można złożyć osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej - w miejscu załatwienia sprawy, a także za pośrednictwem poczty.
Decyzję - pozwolenie można odebrać osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej w miejscu załatwienia sprawy lub za pośrednictwem poczty.

Potrzebne dokumenty:   
 • wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
 • oświadczenie - do pobrania,
 • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
 • plan z zaznaczonymi miejscami gromadzenia odpadów,
 • streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.

Opłaty:          
    
Opłata skarbowa za pozwolenie:
 • wydane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: 2011 zł.
 • wydane w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców: 506 zł.
 • pozostałe: 506 zł.
Opłatę skarbową za wydanie pozwolenia  należy uiścić na niżej podane konto:
Gmina Środa Wlkp., ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp.
Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka z siedzibą w Śremie: 88 9084 0003 2211 0000 5975 0001
Opłatę można uiścić w  Punkcie Obsługi Klienta, który mieści się w budynku Starostwa na parterze.
Czas załatwienia sprawy:                      
Najczęściej około 1 miesiąca, ale może zostać przedłużony do 2 miesięcy, o czym wnioskodawca zostanie zawiadomiony na piśmie drogą pocztową.
Dodatkowe informacje:           
Wniosek musi zawierać dane zgodne z art. 184 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.):
 1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
 2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji, telefon, e-mail,
 3. informacje o tytule prawnym do instalacji,
 4. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,
 5. ocenę stanu technicznego instalacji,
 6. informację o rodzaju prowadzonej działalności,
 7. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji,
 8. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,
 9. informacje o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,
 10. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych lub proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak: rozruch i wyłączenia,
 11. proponowane procedury monitorowania  procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji,
 12. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie,
  12a) deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań  ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji,
  12b) deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku gdy pozwolenie ma być wydane na wniosek podmiotu podejmującego realizację nowej instalcji,
 13. czas, na jaki ma być wydane pozwolenie,
 14. numer  identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany,
 15. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości,
 16. określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,
 17. wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
 18. opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
 19. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów.

 
Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 Prawa ochrony środowiska tzn:
 1. stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń,
 2. efektywne wytwarzanie oraz wykorzystywanie energii,
 3. zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw,
 4. stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość  odzysku powstających odpadów,
 5. rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji,
 6. wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej,
 7. postęp naukowo - techniczny.
Tryb odwoławczy:           
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Średzkiego, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
Podstawa prawna:           
 • Art 181 ust. 1 pkt 4, art. 183 ust. 1, art. 184, art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) 
baner300x250