A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

24. Uzyskanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej.

 

Miejsce załatwienia sprawy:  

Starostwo Powiatowe
63-000 Środa Wlkp. ul., Daszyńskiego 5
tel. 61 285-80-51  wew. 120,121, fax 61 285-32-52,  

Wydział Środowiska i Rolnictwa, parter, pokój 118
 tel. 61 286 62 35, 61 286 62 34
e-mail Wydziału: srodowisko@powiatsredzki.pl
w godzinach urzędowania Starostwa tj.
  • w poniedziałki od 800 do 1600,
  • od wtorku do piątku od 700 do 1500.

tel. (61) 285 80 51 wew. 120, 121; fax (61) 285-32-52
e-mail: srodowisko@srodawlkp-powiat.pl
lub w Punkcie Obsługi Klienta.

Punkt  Obsługi  Klienta  czynny  jest  w  poniedziałki w godz. 800-1600, we wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 700-1500.


Sposób załatwienia sprawy:

Wniosek sporządzony samodzielnie albo przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej - w miejscu załatwienia sprawy lub za pośrednictwem poczty.


Potrzebne dokumenty: 

  • wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej - do pobrania (plik doc),
  • dokument stwierdzający prawo do dysponowania gruntem, np. umowa dzierżawy, umowa darowizny, aktualny odpis z księgi wieczystej (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, inne),
  • ostateczna decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypis i wyrys z obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź informacja o terenie wydana przez właściwy urząd gminy (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
  • 3 egzemplarze projektu zagospodarowania działki z zaznaczonym terenem przeznaczonym do wyłączenia wraz   z bilansem terenu sporządzonym przez projektanta,
  • operat szacunkowy nieruchomości lub oświadczenia o wartości gruntu,
  • pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty:       
Nie podlega opłacie skarbowej.


Czas załatwienia sprawy:
Jeden miesiąc.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Średzkiego, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1205 z późn. zm.)

baner300x250