A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

17. Przyjmowanie wniosków o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni do 2 ha i wydobyciu do 20.000 m3 rocznie oraz udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin posp

Miejsce załatwienia sprawy:    
Starostwo Powiatowe
63-000 Środa Wlkp. ul., Daszyńskiego 5
tel. 61 285-80-51  wew. 120,121, fax 61 285-32-52, 
Wydział Środowiska i Rolnictwa, parter, pokój 118
tel. 61 286 62 35, 61 286 62 34
e-mail Wydziału: srodowisko@powiatsredzki.pl
w godzinach urzędowania Starostwa tj.
 • w poniedziałki w godz. od 8.00 do 16.00
 • wtorki, środy, czwartki i piątki w godz.  od 7.00  do  15.00
lub  w Punkcie Obsługi Klienta.
Punkt Obsługi Klienta czynny jest w poniedziałki do godz. 16.00, we wtorki, środy, czwartki i piątki do godz. 15.00.
Sposób załatwienia sprawy:          
Wniosek samodzielnie sporządzony i podpisany, wraz z wymaganą dokumentacją, można złożyć osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej - w miejscu załatwienia sprawy, a także za pośrednictwem poczty.
Koncesję na poszukiwanie kopalin pospolitych odbiera się  osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej w miejscu załatwienia sprawy lub za pośrednictwem poczty.
Potrzebne dokumenty:   
 • wniosek o udzielenie koncesji,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
Opłaty:          
-     opłata skarbowa za udzielenie  koncesji: 616,00 zł,
Opłatę skarbową za wydanie koncesji należy uiścić na niżej podane konto:
Gmina Środa Wlkp., ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp.
Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka z siedzibą w Śremie: 88 9084 0003 2211 0000 5975 0001
Opłaty można uiścić w  Punkcie Obsługi Klienta, który mieści się w budynku Starostwa na parterze.
Czas załatwienia sprawy:          
 • od jednego do dwóch miesięcy
Dodatkowe informacje:    
Wniosek musi zawierać dane zgodne z art. 24 ust. 1-2 i art. 26 ust. 1-4 ustawy Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 196):
 1. określenie właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, oraz oznaczenie tych nieruchomości zgodnie z ewidencją gruntów i budynków,
 2. prawa wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega wnioskodawca,
 3. czas, na jaki koncesja ma b yć udzielona, wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia działalności,
 4. środki, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności,
 5. wykaz obszarów objętych formami ochrony przyrody; wymóg ten nie dotyczy przedsięwzięć, dla których jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
 6. sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko.

Do wniosku o udzielenie koncesji dołącza się:

 1. dowody istnienia określonych w nim okoliczności, a w przypadku potwierdzenia danych, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo geologiczne i górnicze - wypis z ewidencji gruntów i budynków,
 2. informacje o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, w szczególności określonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz przepisy odrębne.

Ponadto we wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż określa się również:

 1. złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia,
 2. wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny,
 3. stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastkówśladowych, jak również środki umożliwiające osiągnięcie tego celu,
 4. projektowane położenie obaszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju,
 5. geologiczne i hydrologiczne warunki wydobycia.

Do wniosku dołącza się dowody istnienia:

 1. prawa do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy, oraz kopię decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną,
 2. prawo przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej , w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową, lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia.

Tryb odwoławczy:  Od decyzji  służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Średzkiego, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:   Art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r., poz. 196).
baner300x250