A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

14.Przyjmowanie wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania pojazdów oraz wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania pojazdów.

Miejsce załatwienia sprawy:    
Starostwo Powiatowe
63-000 Środa Wlkp. ul., Daszyńskiego 5
tel. 61 285-80-51  wew. 120,121, fax 61 285-32-52, 
Wydział Środowiska i Rolnictwa, parter, pokój 118
tel. 61 286 62 35, 61 286 62 34
e-mail Wydziału: srodowisko@powiatsredzki.pl
w godzinach urzędowania Starostwa tj.
 • w poniedziałki w godz. od 8.00 do 16.00
 • wtorki, środy, czwartki i piątki w godz.  od 7.00  do  15.00
lub  w Punkcie Obsługi Klienta.
Punkt Obsługi Klienta czynny jest w poniedziałki od 8.00 do godz. 16.00, we wtorki, środy, czwartki i piątki od 7.00 do godz. 15.00
Sposób załatwienia sprawy:          
Wniosek samodzielnie sporządzony i podpisany można złożyć osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej - w miejscu załatwienia sprawy, a także za pośrednictwem poczty.
Decyzje - zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie  zbierania pojazdów można odebrać osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej w miejscu załatwienia sprawy lub za pośrednictwem poczty.
Potrzebne dokumenty:
 • wniosek o wydanie zezwolenia,
 • kopia zawartej z przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu umowy dotyczącej przyjmowania pojazdów,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty:

 • opłata skarbowaza wydanie zezwolenia: 616,00 zł

Opłatę skarbową za wydanie zezwolenia należy uiścić na niżej podane konto:
Gmina Środa Wielkopolska
ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska
Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka z siedzibą w Śremie: 88 9084 0003 2211 0000 5975 0001

Opłatę można uiścić w Punkcie Obsługi Klienta, który mieści się w budynku Starostwa na parterze.


Czas załatwienia sprawy:

Najczęściej około 1 miesiąca, ale może zostać przedłużony do 2 miesięcy, o czym wnioskodawca zostanie zawiadomiony na piśmie drogą pocztową.


Dodatkowe informacje:
Wniosek musi zawierać dane zgodne z art. 32 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1162 z późń. zm.) oraz dane zgodne z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 2 z późń. zm.), a mianowicie:

 1. numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany,
 2. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania,
 3. oznaczenie miejsca zbierania odpadów,
 4. wskazanie miejsca  i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
 5. szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów,
 6. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycia wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze  szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska,
 7. oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów,
 8. opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem,
 9. opis czynności, która zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalaności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na ktorym działalność ta była prowadzona,
 10. informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Średzkiego, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1162 z późń. zm.)

 

baner300x250