A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

1. Przyjmowanie wniosków o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie oraz udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

Miejsce załatwienia sprawy:    
Starostwo Powiatowe
63-000 Środa Wlkp. ul., Daszyńskiego 5
tel. 61 285-80-51  wew. 120,121, fax 61 285-32-52,  
Wydział Środowiska i Rolnictwa, parter, pokój 118
tel. 61 286 62 35, 61 286 62 34
e-mail Wydziału: srodowisko@powiatsredzki.pl
w godzinach urzędowania Starostwa tj.
  • w poniedziałki w godz. od 8.00 do 16.00
  • wtorki, środy, czwartki i piątki w godz.  od 7.00  do  15.00
lub  w Punkcie Obsługi Klienta.
Punkt Obsługi Klienta czynny jest w poniedziałki do godz. 16.00, we wtorki, środy, czwartki i piątki do godz. 15.00

Sposób załatwienia sprawy: 
Informację niewymagającą wyszukiwania, która może być przekazana w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku w pokoju 118.
Przygotowanie i przekazanie kopii dokumentów lub danych wymagają pisemnego wniosku. Wniosek sporządzony samodzielnie i podpisany złożyć można osobiście  lub za pośrednictwem osoby trzeciej w miejscu załatwienia sprawy, a także za pośrednictwem poczty.
Przekazanie lub przesłanie informacji, kopii dokumentów następuje po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu uiszczenia opłaty.

Potrzebne dokumenty:         
- wniosek o udzielenie informacji.

Opłaty:
          
- opłata za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych i ich przesyłanie, naliczana jest  zgodnie ze stawkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415).

Opłatę, po jej naliczeniu należy uiścić na niżej podane  konto:

Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp. ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp.

PKO BP O/Środa Wlkp. 32 1020 4160 0000 2602 0007 2207


Czas załatwienia sprawy:     
W przypadku informacji niewymagającej wyszukiwania, sprawa załatwiana jest "od ręki".
W przypadku wyszukiwania i przekazywania kopii dokumentów - najczęściej około 1 miesiąca, ale termin może zostać przedłużony do 2 miesięcy, o czym wnioskodawca zostanie zawiadomiony na piśmie drogą pocztową.

Dodatkowe informacje:       
Organ może odmówić udostępnienia informacji w przypadkach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). Odmowa udostępnienia informacji następuje w drodze decyzji.

Tryb odwoławczy:
     
Od decyzji w sprawie odmowy udostępnienia informacji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Średzkiego, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:    
  • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnienie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415). 
baner300x250