A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

4a. Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

Miejsce załatwienia sprawy:    
Starostwo Powiatowe
63-000 Środa Wlkp.,
ul. Daszyńskiego 5
Wydział Komunikacji i Transportu,
63-000 Środa Wielkopolska
ul. Czerwonego Krzyża 2

Informacja:
tel. 61 102 11 50
fax 61 286 67 31
e-mail Wydziału: komunikacja@powiatsredzki.pl 
 
w godzinach urzędowania wydziału, tj.:
 • poniedziałki: 8.00 - 16.00,
 • wtorki - piątki: 7.00 - 15.00.  
Sposób załatwienia sprawy:          
Wniosek o wydanie licencji składa się w wraz z wymaganymi dokumentami i dowodem uiszczenia opłaty w Wydziale Komunikacji i Transportu. Wzór wniosku dostępny jest w miejscu załatwienia sprawy oraz na stronie internetowej. O terminie odbioru licencji wnioskodawca zostanie poinformowany przy składaniu wniosku. Zainteresowany może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu - do pobrania  (plik doc).  

Potrzebne dokumenty:   
 • wniosek o wydanie licencji - do pobrania  (plik doc),
 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem - do pobrania  (plik doc),
 • kopię certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem,
 • dokumenty (oryginały lub kserokopie i oryginały do wglądu) potwierdzające, że przedsiębiorca posiada sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określoną dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50 000 EUR.  Sytuację finansową, potwierdza się:
  • rocznym sprawozdaniem finansowym,
  • dokumentami potwierdzającymi dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
  • dokumentami potwierdzającymi posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
  • dokumentami potwierdzającymi udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
  • dokumentami potwierdzającymi własność nieruchomości,
 • oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji - do pobrania  (plik doc),     
 
Opłaty: 
Za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy pobiera się następujące opłaty:
 
okres ważności licencji 
w latach
od 2 do 15 lat  powyżej 15 do 30 lat powyżej  30 do 50 lat
opłata w zł 800 900 1000
   
Opłatę za udzielenie licencji i wydanie wypisów z licencji należy uiścić na konto  Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. PKO BP S.A. O/Środa Wlkp. Nr konta 32 1020 4160 0000 2602 0007 2207
 
Do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł płatne na konto: Gmina Środa Wielkopolska, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska nr konta: 88 9084 0003 2211 0000 5975 0001.
Z opłaty skarbowej za pełnomocnictwo zwolnieni są: małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo.

Opłaty można dokonać w siedzibie Starostwa na parterze w Punkcie Obsługi Klienta gotówką (prowizja 1,80zł) lub kartą płatniczą. W sytuacji gdy przedsiębiorca wykona przelew z konta należy przedłożyć potwierdzenie przelewu.    

Czas załatwienia sprawy:           
Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.        

Tryb odwoławczy:    
Od decyzji w sprawach wydawania licencji w krajowym transporcie drogowym przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Średzkiego.  

Dodatkowe informacje:
Wszelkie zmiany danych przewoźnik drogowy zobowiązany jest zgłosić organowi udzielającemu licencji w ciągu 28 dni od  dnia ich powstania. W przypadku gdy zmiany obejmują dane zawarte w licencji przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.

Właściwość miejscowa:
W sprawach udzielenia licencji w krajowym transporcie drogowym organem właściwym jest starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy.

Podstawa prawna:            
 • ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1907 ze zmianami );
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013r.,  poz. 916);
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2013r.,  poz. 713);
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1827 ze zmianami);
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r., poz.1257).baner300x250