A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

1e. Zawiadomienie o zawieszeniu w całości lub w części zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy/oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu przewoźnika drog

Miejsce załatwienia sprawy:    

Starostwo Powiatowe
63-000 Środa Wlkp.,
ul. Daszyńskiego 5
Wydział Komunikacji i Transportu,
63-000 Środa Wielkopolska
ul. Czerwonego Krzyża 2

Informacja:
tel. 61 102 11 50

fax 61 286 67 31  
e-mail Wydziału: komunikacja@powiatsredzki.pl
w godzinach urzędowania wydziału, tj.:
 • poniedziałki: 8.00 - 16.00,
 • wtorki - piątki: 7.00 - 15.00.
Sposób załatwienia sprawy:
Zawiadomienie o zawieszeniu w całości lub w części zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy/oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy składa się wraz z wymaganymi dokumentami w Wydziale Komunikacji i Transportu. Wzór zawiadomienia/oświadczenia dostępny jest w miejscu załatwienia sprawy oraz na stronie internetowej. Zainteresowany może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu - do pobrania (plik doc)

Potrzebne dokumenty:
 • zawiadomienie o zawieszeniu w całości lub w części zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy - do pobrania (plik doc) lub
 • oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy - do pobrania (plik doc)
 • oryginał zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy
 • oryginał wszystkich wypisów wydanych do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy

Opłaty:
Za przyjęcie zawiadomienia/oświadczenia o zaprzestaniu wykonywania zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy nie jest pobierana opłata.
Do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł płatne na konto: Gmina Środa Wielkopolska, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska nr konta: 88 9084 0003 2211 0000 5975 0001.
Z opłaty skarbowej za pełnomocnictwo zwolnieni są: małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo.

Opłaty można dokonać w siedzibie Starostwa na parterze w Punkcie Obsługi Klienta gotówką (prowizja 1,80 zł) lub kartą płatniczą. W sytuacji gdy przedsiębiorca wykona przelew z konta należy przedłożyć potwierdzenie przelewu.

Dodatkowe informacje:
Przewoźnik drogowy zawieszający wykonywanie transportu drogowego jest zobowiązany zgłosić organowi udzielającemu zezwolenia, zawieszenie wykonywania transportu w terminie 14 dni od  dnia, w którym rozpoczął się okres zawieszenia.

Właściwość miejscowa:
Organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany oraz zawieszenia lub cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jest starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy. Siedzibą jest miejsce, w którym przedsiębiorca prowadzi główną działalność.  

Podstawa prawna:              
 • ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1907 ze zmianami );
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (DZ.U.UE.L.09.300.51);
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013r.,  poz. 916);
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2013r.,  poz. 713);
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1827 ze zmianami);
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017r., poz.1257).


baner300x250