A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Informacja dotycząca przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916 z późn. zm.

INFORMACJA
dotycząca przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
(Dz. U. z 2019 r. poz. 916 z późn. zm.)  

Starosta Średzki wyjaśnia, że z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów. Przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe rozumie się nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:
1. mieszkalnymi jednorodzinnymi lub
2. mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub
3. których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.  

Przepisy ustawy stosuje się również, jeżeli na gruncie zabudowanym budynkami wymienionymi powyżej, położone są także inne budynki, obiekty budowlane lub urządzenia budowlane, o ile ich łączna powierzchnia użytkowa nie przekracza 30% powierzchni użytkowej wszystkich budynków położonych na tym gruncie.  

Przekształcenie następuje z mocy prawa, a jego potwierdzenie stanowi zaświadczenie wydawane przez Starostę Średzkiego z urzędu lub na wniosek (więcej informacji w zakładce: Załatw sprawę w urzędzie - Gospodarka Nieruchomościami - 3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów ). Zaświadczenie zostanie z urzędu przekazane do sądu rejonowego oraz do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej celem dokonania stosownych wpisów w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków.  

Z tytułu przekształcenia przez 20 lat należy uiszczać roczną opłatę przekształceniową, której wysokość jest równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy w dniu przekształcenia obowiązywałaby opłata roczna ustalona za pierwszy lub drugi rok po aktualizacji, która powodowała ponad dwukrotny wzrost opłaty za użytkowanie wieczyste - wtedy roczna opłata przekształceniowa jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w trzecim roku od aktualizacji. Termin płatności to 31 marca każdego roku, natomiast opłatę za 2019 r. należy wnieść do 29.02.2020 r.  

Zgodnie z zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 113/19 z dnia 25.03.2019 r. osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", przysługuje 50% bonifikaty za dany rok z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Bonifikata udzielana jest na wniosek użytkownika wieczystego.  

W każdym czasie można zgłosić zamiar uiszczenia przedmiotowej opłaty jednorazowo - osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje wtedy bonifikata w wysokości od 60 % (w przypadku uiszczenia opłaty jednorazowej w 2019 r.) do 10 % (w przypadku uiszczenia opłaty jednorazowej w 2024 r.) - z każdym rokiem wysokość bonifikaty zmniejsza się o 10 %.  

Starosta Średzki udziela, na wniosek, bonifikatyod opłaty jednorazowej w wysokości 99%:
  • osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób,
  • członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm. 6),
  • inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2193 oraz z 2019 r. poz. 39 i 752),
  • kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r., poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 752),
  • świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm. 7) lub ich opiekunom prawnym,
będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych osób.  

Przekształcenie następuje z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej (pomocy de minimis). Przepisy dotyczące pomocy publicznej mają zastosowanie wyłącznie w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na nieruchomościach podlegających pod przepisy ustawy o przekształceniu [...]. Podkreślenia wymaga fakt, iż działalnością gospodarczą w rozumieniu przedmiotowej ustawy jest również wynajem mieszkania. Pomoc publiczną w kontekście niniejszej ustawy stanowi m. in. preferencyjna wysokość opłaty przekształceniowej, ponieważ użytkownik wieczysty uzyskuje własność nieruchomości za cenę niższą niż cena rynkowa. Wartość pomocy to różnica pomiędzy wartością rynkową gruntu a sumą opłat przekształceniowych.
Za dzień udzielenia pomocy publicznej uznaje się dzień wydania zaświadczenia albo zaświadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1. Zgodnie z zapisami art. 7 ust. 6a przedmiotowej ustawy przepisy o pomocy publicznej nie będą miały zastosowania w przypadku złożenia przez przedsiębiorcę w terminie 3 miesięcy od dnia przekształcenia, oświadczenia o zamiarze wnoszenia opłaty przekształceniowej przez okres 99 lat (w przypadku stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynoszącej 1 %), 50 lat (stawka procentowa 2 %), lub 33 lat (stawka procentowa 3 %).
W przypadku gdy właściciel gruntu będący przedsiębiorcą nie złożył oświadczenia w powyższym terminie, Starosta wyda zaświadczenie i poinformuje o obowiązku wnoszenia opłaty odpowiednio przez okres 99, 50 lub 33 lat. Oświadczenie złożone po upływie terminu, ale przed doręczeniem zaświadczenia uznaje się za skuteczne. Po otrzymaniu zaświadczenia istnieje możliwość złożenia wniosku o zmianę okresu wnoszenia opłaty na okres 20 lat, pod warunkiem złożenia przez właściciela gruntu będącego przedsiębiorcą oświadczenia o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców na nieruchomości, której dotyczy to zaświadczenie, lub wniosku o udzielenie pomocy publicznej wraz z dokumentami wymaganymi na podstawie przepisów odrębnych.
Wobec powyższego przedsiębiorca powinien dokonać wyboru, czy skorzystać z trybu niepomocowego i złożyć oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty przekształceniowej przez wyżej wymienione okresy, czy skorzystać z pomocy publicznej - pomocy de minimis.
W Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej należy złożyć stosowne dokumenty:
  • oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty przekształceniowej przez 99, 50 lub 33 lata - do pobrania (plik doc),
lub
  • formularz informacji przedkładanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - do pobrania (plik xls),
  • zaświadczenia lub oświadczenie o wielkości udzielonej pomocy de minimis z ostatnich 3 lat (2017 - 2019) lub o nieotrzymaniu takiej pomocy.    
Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5, pokój nr 116 (parter) lub pod nr telefonu: 61 286 62 36.    


baner300x250