A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Informacja dotycząca opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa.

Informacja dotycząca opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa
 
Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w ustalonej wysokości winna być wnoszona przez użytkownika wieczystego bez wezwania, w terminie do 31 marca każdego roku do czasu jej aktualizacji, na konto:
 
PKO BP O/Śrem nr 89 1020 4160 0000 2702 0007 2199
 
Nie uiszczenie ww. opłaty w wyznaczonym terminie powoduje naliczenie odsetek ustawowych za zwłokę.
 
 
Uwaga!
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086) opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.
Jednocześnie według art. 77 pkt 18 wyżej opisanej ustawy opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, należna za 2020 r. podlega pomniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni w tym roku, w których obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego oraz stan epidemii z powodu COVID-19 pod warunkiem zgłoszenia wniesienia opłaty w pomniejszonej wysokości staroście wykonującemu zadania z zakresu administracji rządowej przed dniem 31 stycznia 2021 roku oraz braku zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.
baner300x250