A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

8. Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

 Na podstawie § 3 ust. 3 oraz § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (t.j. Dz.U z 2018 poz. 29 z późn. zm.),

w związku z:

  • art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. 2020 poz. 346 z późn. zm.),
  • art. 14 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 177 z późn. zm.)
  • art. 7d pkt 1, art. 4 ust. 1a pkt 2, pkt 3, pkt 7, pkt 10 i ust. 1b oraz art. 40a ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 276 z późn. zm.)

Starosta Średzki udostępnia dane zgormadzone w rejestrze publicznym zgodnie z poniższymi wytycznymi:

 

Warunki ogólne:
Podmiotowi publicznemu albo podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji, zapewnia się nieodpłatny dostęp do danych zgromadzonych w prowadzonym rejestrze, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań.

Forma wniosku:
Formularz wniosku zgodny z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (t.j. Dz.U z 2018 poz. 29 z późn. zm.).

Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe
63-000 Środa Wlkp. ul., Daszyńskiego 5
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
- parter pok. 115
tel. 61 281 42 18
e-mail Wydziału: geodezja@powiatsredzki.pl

Sposób udostępnienia:
W postaci plików elektronicznych, udostępnionych za pomocą środków elektronicznej.

Zakres udostępniania:
Zbiory danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB)
Zbiory danych bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT)
Zbiory danych bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500)
Zbiory danych rejestru cen nieruchomości
Zbiory danych szczegółowych osnów geodezyjnych

Ww. dane udostępnia się w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanego we wniosku zadania publicznego.

Terminy udostępnienia:
Nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia poprawnie wypełnionego wniosku.

Odmowa udostępnienia:
Odmowa wydania informacji następuje w formie decyzji, na którą przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Format udostępnienia:

GML

Warunki zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych:
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2247 z późn. zm.)

Uwagi:

  1. Podmiot otrzymujący informację z rejestru publicznego jest zobowiązany do ich ochrony na poziomie nie mniejszym niż ten, który ma zastosowanie w tym rejestrze.
  2. Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze, zabezpiecza otrzymane dane przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane.
  3. Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych.

Opłaty:
Dane udostępnia się bezpłatnie

 

Klauzula informacyjna

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wielkopolskiej jest Starosta Średzki, z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5, tel. 61 285 80 51, e-mail: starostwo@powiatsredzki.pl 
2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem: iod@powiatsredzki.pl
3. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań o charakterze ponadgminnym wynikających z przepisów prawa, zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.
4. Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez  okres wynikający z kategorii archiwalnej (okres przechowywania dokumentacji) ustalony w zał. nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. Posiada Pan/i prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz sprostowania.
7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Jest Pan/i zobowiązany/a do podania swoich danych osobowych, których zakres wynika z przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

 

 

 

baner300x250