A A A | zmień kontrast | Mapa strony | język: pl en de | rss ico-rss | ico-bip
logo-sroda-wlkp
Jesteś tutaj:

Wzór umowy pomiędzy Powiatem Średzkim a mieszkańcem biorącym udział w projekcie

dotycząca warunków i zobowiązań związanych z montażem i eksploatacją instalacji OZE
 

zawarta w dniu _____________________2019 r. w Środzie Wielkopolskiej pomiędzy:
Powiatem Średzkim reprezentowanym przez
Ernest Iwańczuk - Starosta
Małgorzata Wiśniewska-Zabłocka - Wicestarosta
zwany w dalszej treści umowy „Powiatem", a:

1. Panem/Panią* ................................... zamieszkałym/ą ............................................................
* W przypadku współwłasności proszę podać dane wszystkich współwłaścicieli
(imię i nazwisko) (miejscowość, kod, ulica, nr domu)
legitymującym/ą się dowodem osobistym seria i numer .................................................................
wydanym przez ..........................................................., PESEL ................................................
2. Panem/Panią* ................................... zamieszkałym/ą ............................................................
(imię i nazwisko) (miejscowość, kod, ulica, nr domu)
legitymującym/ą się dowodem osobistym seria i numer .................................................................
wydanym przez ..........................................................., PESEL ................................................
zwanym/zwaną/zwanymi w dalszej treści umowy „Mieszkańcem", o następującej treści:

 

§ 1

Słownik pojęć

Ilekroć w umowie jest mowa o:
1) „projekcie" - należy przez to rozumieć Projekt pn.: "Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu średzkiego", polegający na poprawie stanu powietrza na terenie powiatu średzkiego poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych (paneli fotowoltaicznych);
2) „Mieszkańcu" - należy przez to rozumieć osobę/osoby fizyczną zakwalifikowaną do w/w projektu, będącą właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości na terenie powiatu średzkiego zabudowanej budynkiem mieszkalnym, na którym zostanie zainstalowany zestaw instalacji OZE;
3) „zestawie instalacji OZE" - należy przez to rozumieć zamontowany w komplecie współpracujący ze sobą zespół urządzeń wraz z wykonanymi wszystkimi instalacjami, służący do wspomagania produkcji energii elektrycznej (instalacja fotowoltaiczna);
4) „okresie trwałości" - okres, w którym założone cele projektu zostaną utrzymane, a projekt nie zostanie poddany zasadniczej modyfikacji, w rozumieniu art. 57 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz.U. UE L 210 z 31 lipca 2006,s.25 ze zm.);
Minimalny okres trwałości to okres 5 lat od daty zakończenia projektu, przy czym za datę zakończenia realizacji projektu dla potrzeb trwałości projektu, przyjmuje się dzień, w którym zostały spełnione łącznie wymienione kryteria: czynności w ramach projektu zostały faktycznie przeprowadzone (zakończenie rzeczowe projektu) oraz wszystkie wydatki Powiatu, jak również odnośnego wkładu publicznego zostały opłacone;
5) „zakończeniu rzeczowym realizacji projektu" - należy przez to rozumieć datę podpisania przez Powiat ostatniego protokołu odbioru końcowego lub innego dokumentu równoważnego w ramach projektu;
6) "zakończeniu finansowym realizacji Projektu" - należy przez to rozumieć datę poniesienia ostatniego wydatku w Projekcie;
7) "tytule prawnym do nieruchomości"- należy przez to rozumieć prawo władania nieruchomością na cele realizacji Projektu wynikające z tytułu: własności lub współwłasności;
8) „sile wyższej"- należy przez to rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Mieszkańca lub Powiatu, które zasadniczo i istotnie uniemożliwiają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, których Mieszkaniec lub Powiat nie mogli przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnych stosunków zobowiązaniowych;
9) "wydatkach (kosztach) kwalifikowanych"- należy przez to rozumieć wydatki lub koszty uznane za kwalifikowane i spełniające kryteria, w szczególności zgodnie z:
a) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 oraz nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.,
b) Krajowymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w okresie programowania 2014-2020 i z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
c) Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014- 2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 roku w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020;
10) "wydatkach (kosztach) niekwalifikowanych"- rozumie się przez to wszystkie wydatki lub koszty niekwalifikujące się do refundacji, tj. nie spełniające kryteriów opisanych w § 1 pkt 9 umowy.

§ 2

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest użyczenie nieruchomości i ustalenie wzajemnych praw i obowiązków pod względem organizacyjnym i finansowym, które wynikają z dostawy, montażu i eksploatacji instalacji odnawialnych źródeł energii na i w budynku będącym własnością Mieszkańca dla potrzeb realizacji projektu pn. "Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu średzkiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych" Poddziałanie 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii" Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

§ 3

Oświadczenia stron

1. Mieszkaniec oświadcza, że :
1) jest mieszkańcem powiatu średzkiego;
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
3) nie posiada zaległości finansowych na rzecz Powiatu, w szczególności z tytułu należności podatkowych, administracyjnych i cywilno-prawnych;
4) działka oznaczona nr ewidencyjnym .............. położona w miejscowości ................ wraz ze znajdującym się na niej budynkiem mieszkalnym o nr .............. dla której prowadzona jest księga wieczysta nr ............................... jest jego własnością/współwłasnością/;
5) wyraża zgodę na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu, o którym mowa w § 1 pkt 1 i § 2 Umowy; z czym wiąże się zgoda na wejście na nieruchomości celem wykonania montażu instalacji OZE;
6) w budynku mieszkalnym, o którym mowa w ust. 1 pkt. 4) na którym ma zostać zamontowana instalacja OZE nie jest prowadzona działalność gospodarcza, działalność rolnicza lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej energia pochodząca z zainstalowanej w ramach projektu instalacji OZE nie będzie wykorzystywana;
7) Mieszkaniec zobowiązuje się, że energia wyprodukowana w wyniku montażu instalacji OZE nie będzie używana w okresie trwałości projektu (tj. 5 lat od dnia wypłaty ostatniej transzy dofinansowania Projektu) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, działalności rolniczej;
8) Wnioskodawcy prowadzący działalność gospodarczą, działalność rolniczą, w budynku wskazanym we wniosku, w którym część powierzchni wydzielona jest na prowadzenie działalności gospodarczej, działalności rolniczej, są wykluczeni z możliwości korzystania z projektu, chyba że na potrzeby prowadzonej działalności zamontowany został osobny licznik (podlicznik), umożliwiający dokładne rozdzielenie mediów (energii elektrycznej) na cele socjalno-bytowe i cele prowadzonej działalności gospodarczej, działalności rolniczej;
9) instalacja OZE będzie wykorzystywana tylko na potrzeby socjalno-bytowe domowników;
10) w przypadku gdy w budynku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 4) jest zamontowana instalacja OZE tego samego typu co instalacja będąca przedmiotem umowy, montaż i eksploatacja instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE), na podstawie niniejszej Umowy, jest możliwa pod warunkiem, że wcześniej zainstalowana instalacja OZE posiada odrębną i niezależną instalację pomiarową i rozliczeniową;
11) budynek mieszkalny, o którym mowa w ust. 1 pkt. 4) posiada warunki techniczne umożliwiające montaż instalacji OZE tj.: posiada wewnętrzną instalację elektryczną, posiada dobry stan techniczny dachu, pokrycie dachu wykonane jest z materiału nie zawierającego azbestu, posiada wolną powierzchnię wewnątrz budynku umożliwiającą montaż niezbędnych urządzeń;
12) wyraża zgodę na przeprowadzenie dodatkowych robót budowlanych, które mogą wyniknąć w trakcie montażu instalacji OZE m.in. demontaż starych urządzeń;
13) wyraża zgodę na wszelkie niedogodności związane z prowadzeniem robót w budynku mieszkalnym i z tego tytułu nie będzie dochodził żadnych roszczeń i odszkodowań;
14) zobowiązuje się zasiedlić budynek nowobudowany do dnia 30.09.2020 r.;
15) ponosi odpowiedzialność za wszelkie, wynikające z jego winy, uszkodzenia lub utratę instalacji OZE w okresie realizacji i trwałości Projektu oraz zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z ich naprawą lub zakupem oraz montażu nowej instalacji w miejsce utraconej lub uszkodzonej w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty zniszczenia czy utracenia instalacji.

2. Powiat oświadcza, że:
1) przeprowadzi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 1986) postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie instalacji objętych projektem, o którym mowa w § 1 pkt 1 oraz § 2 Umowy, łącznie z zawarciem umowy z wybranym wykonawcą prac;
2) zabezpieczy realizację Projektu w zakresie koniecznych procedur administracyjnych, zamówień publicznych oraz procesu inwestycyjnego;
3) zobowiązuje się do prowadzenia wszelkich spraw związanych z rzeczową realizacją Projektu, o którym mowa w § 1 pkt 1 oraz § 2 Umowy, w tym jego rozliczenie i promocja;
4) ustali harmonogram realizacji prac;
5) poinformuje Mieszkańca o terminie rozpoczęcia prac montażowych instalacji objętych projektem w jego budynku;
6) zapewni serwis instalacji objętych projektem w okresie trwałości projektu.

§ 4

Określenie warunków organizacyjnych

1. Powiat zobowiązuje się do zabezpieczenia rzeczowej realizacji celu Projektu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i przepisami, w tym z ustawą Prawo zamówień publicznych, w szczególności:
1) wyłoni wykonawcę instalacji OZE,
2) ustali harmonogram realizacji prac instalacyjnych,
3) zapewni bieżący nadzór inwestorski nad przebiegiem prac,
4) przeprowadzi odbiory końcowe oraz rozliczenie finansowe projektu.
2. Wykonawca instalacji OZE sporządzi niezbędną dokumentację dla jej montażu.
3. Mieszkaniec oświadcza, że przez cały czas trwania Projektu wyraża zgodę, aby Wykonawca instalacji OZE, o której mowa § 3 ust.1 pkt 5) wyłoniony przez Powiat zamontował instalacje i przeprowadził wszelkie niezbędne do jego funkcjonowania roboty w budynku, o którym mowa § 3 ust. 1 pkt. 4).
Wykonawca instalacji OZE dokona montażu i uruchomienia instalacji w budynku Mieszkańca na co składa się montaż urządzeń i włączenie ich do wewnętrznej instalacji.
4. Szczegółowe określenie miejsca lokalizacji urządzeń oraz sposób ich montażu, zostanie określone zgodnie ze sporządzoną w tym celu dokumentacją uwzględniającą obowiązujące normy branżowe i standardy techniczne, wykonaną zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 2.
5. Mieszkaniec upoważnia Powiat do występowania w jego imieniu przed właściwymi organami administracyjnymi, przy ubieganiu się o uzyskanie przewidzianych przepisami szczególnymi pozwoleń niezbędnych do usytuowania w/w urządzeń, na obszarze nieruchomości Mieszkańca.
6. Mieszkaniec jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Powiatu o zbyciu nieruchomości, na której jest położony budynek, jeżeli zbycie to nastąpi w okresie trwałości Projektu, i jest zobowiązany do zapewnienia przejęcia przez nabywcę nieruchomości wszelkich praw i obowiązków wynikających z Umowy, a Powiat jest zobowiązany umożliwić takie przejęcie praw i obowiązków.
7. Powiat wskaże Mieszkańcowi wstępny harmonogram realizacji inwestycji. Dokładny termin rozpoczęcia i zakończenia montażu instalacji OZE na terenie nieruchomości, zostanie ustalony pomiędzy Powiatem, a Wykonawcą, a Mieszkańcem.
8. Mieszkaniec zobowiązuje się zapewnić pomieszczenia, w których zostaną zamontowane elementy zestawów przeznaczonych do montażu wewnątrz budynku, np. inwertery. Mieszkaniec zobowiązany jest zapewnić warunki które będą spełniały wymagania techniczne (pomieszczenia spełniającego wymagania montażu inwertera wg instrukcji montażu inwertera oraz tzw. dobrych praktyk fotowoltaicznych, prawa budowlanego).
9. W przypadku montażu inwertera na zewnątrz w gestii właściciela nieruchomości pozostaje zapewnienie miejsca montażowego z ochroną przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
10. Mieszkaniec zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych dostosowujących pomieszczenie przeznaczone do montażu urządzeń poprzez zagwarantowanie niezbędnej do montażu powierzchni i wysokości pomieszczenia.
11. Mieszkaniec zobowiązany jest również do:
a) udrożnienia wejść na dach, jeżeli budynek jest w wejście na dach wyposażony,
b) przygotowania poszycia dachowego pozwalające na prawidłowy i bezpieczny montaż paneli fotowoltaicznych,
c) ewentualnego wzmocnienia konstrukcji dachu (jeśli dotyczy),
d) wszelkich prac demontażowych, w tym mebli i zabudów, kolidujących z montażem instalacji PV,
e) zapewnienia sprawnie działającej wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku,
f) udostępnienie mediów niezbędnych do realizacji prac montażowych ujętych w Projektach Sytuacyjno-Technicznych i dotyczących danej lokalizacji,
g) uzyskania opinii kominiarskiej - zgody kominiarza na przeprowadzenie okablowania kanałem technicznym (jeśli dotyczy),
h) zapewnienie Internetu, oraz utrzymanie łącza internetowego o odpowiednim zasięgu na potrzeby montażu monitoringu instalacji fotowoltaicznej.
12. Mieszkaniec zobowiązany jest udostępnić, posesję oraz budynek przedstawicielowi upoważnionemu przez Zamawiającego oraz Inspektorowi Nadzoru w ciągu trwania budowy oraz w okresie trwałości projektu. Osoby nie będą zobowiązane do wcześniejszego umawiania się.
13. Mieszkaniec zobowiązany jest do stosowania się do harmonogramu prac montażowych zgłoszonego przez Wykonawcę. Jeżeli przedstawiciel upoważniony przez Zamawiającego lub Inspektor Nadzoru stwierdzą działania mieszkańca na niekorzyść realizacji projektu (np. opóźnianie realizacji projektu, trudności z umówieniem terminu montażu instalacji) mają prawo wykluczyć go z realizacji projektu.

§ 5

Określenie warunków własnościowych i eksploatacyjnych

1. Po zamontowaniu, instalacja OZE będzie własnością Powiatu przez cały okres trwania niniejszej umowy, o którym mowa w § 7.
2. Powiat przekaże Mieszkańcowi kompletną instalację OZE do użytkowania zgodnie z jej przeznaczeniem na okres trwania niniejszej umowy, o którym mowa w § 7. Na okoliczność przekazania spisany zostanie protokół odbioru i przekazania instalacji do użytkowania podpisany przez przedstawiciela wykonawcy instalacji, przedstawiciela Powiatu i Mieszkańca.
3. Po dokonaniu rozruchu technologicznego danej instalacji OZE i przekazaniu do eksploatacji Mieszkaniec zostanie przeszkolony w zakresie obsługi i otrzyma od Wykonawcy robót instrukcje obsługi.
4. Mieszkaniec zobowiązuje się, po wybudowaniu instalacji OZE przez cały okres trwałości projektu do:
a) eksploatacji - korzystania z zamontowanej instalacji w celu uzyskania przez Powiat wskaźników, które zostały zadeklarowane przez Powiat we wniosku aplikacyjnym i podlegają kontroli oraz monitorowaniu,
b) umożliwienia upoważnionym przez Powiat pracownikom kontroli eksploatacji i inwentaryzacji,
c) eksploatacji zgodnie z zaleceniami określonymi przez producenta otrzymanymi łącznie z protokołem odbioru,
d) umożliwienia upoważnionym przez Powiat pracownikom dokonywania odczytów energii elektrycznej z liczników, sterowników, inwerterów lub składania corocznych informacji Powiatowi o ilości wytworzonej energii elektrycznej,
e) niedokonywania żadnych zmian i modyfikacji w zamontowanej instalacji.
5. Wykonawca zadania podczas realizacji zadania zobowiązany jest do jak najmniejszej ingerencji w elementy konstrukcyjne i wykończenie budynków (okładziny wewnętrzne, elewacja, powłoki malarskie). W przypadku konieczności naruszenia tych elementów w celu wykonania robót montażowych wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy w ramach umowy w zakresie uzupełnienia ubytków ścian, stropów, uszczelnienia pokrycia dachowego po przejściach przewodów i prac przywracających estetykę budynku.
6. W okresie gwarancji, naprawy będzie dokonywał Wykonawca instalacji OZE po zgłoszeniu usterek przez Mieszkańca do Powiatu.
7. Przez cały okres trwania umowy Mieszkaniec zobowiązuje się do zapewnienia Powiatowi, a także osobom przez nią wskazanym, bezpłatnego dostępu do zainstalowanych urządzeń OZE.
8. Każdy następca prawny Mieszkańca przejmuje wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki na nim ciążące.
9. Po upływie okresu trwania umowy kompletna instalacja OZE zostanie przekazana Mieszkańcowi na własność. Sposób przeniesienia prawa własności instalacji zostanie uregulowany odrębną umową.

§ 6

Określenie warunków finansowych

1. Z tytułu świadczenia realizowanego przez Powiat na rzecz Mieszkańca, polegającego na montażu instalacji OZE, Mieszkaniec obowiązany jest do uiszczenia wynagrodzenia w wysokości min. 15 % kosztu kwalifikowanego rozumianego jako koszt realizacji projektu objęty refundacją ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego 2014-2020 zainstalowania na nieruchomości opisanej w § 3 Umowy instalacji OZE:
instalacja fotowoltaiczna ......kWp modułów paneli fotowoltaicznych oraz całość podatku VAT od przedmiotowej instalacji w wysokości ...... % na warunkach określonych poniżej.
2. Mieszkaniec dokona wpłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy o numerze .. .... .... .... .... .... .... prowadzony dla Powiatu Średzkiego przez Bank ..........................................
3. Mieszkaniec zobowiązuje się do uiszczenia wszelkich kosztów niekwalifikowanych, które mogą wystąpić w trakcie montażu i później (np. koszty budowy lub rozbudowy instalacji w celu zapewnienia poprawnej pracy wybranego urządzenia OZE wykraczające poza zaplanowane w projekcie koszty lub też inne niestandardowe rozwiązania proponowane przez Mieszkańca, koszty przeglądów).
4. Mieszkaniec wniesie na rzecz Powiatu wynagrodzenie w kwocie:
1) 2 500,00 zł - pierwszą wpłatę Mieszkaniec zobowiązuje się uiścić w terminie 30 dni od dnia podpisania w/w umowy.
2 ) pozostałą część wynagrodzenia Mieszkaniec jest zobowiązany do wpłaty po montażu instalacji OZE na podstawie rachunku wystawionego przez Powiat.
3) Ostateczna wysokość wpłaty Mieszkańca z tytułu uczestnictwa w Projekcie ustalona będzie po wyłonieniu przez Powiat wykonawcy Instalacji w drodze postępowania przetargowego.
5. Mieszkaniec ponosi wszystkie koszty naprawy i usuwania uszkodzeń powstałych z winy Mieszkańca w okresie obowiązywania niniejszej Umowy.
6. Niedokonanie przez Mieszkańca wpłat w kwotach wynikających z niniejszej Umowy i terminach wyznaczonych przez Powiat jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Projekcie.
7. W przypadku braku technicznej możliwości montażu instalacji, lub w przypadku rezygnacji Mieszkańca z udziału w Projekcie, albo w przypadku rozwiązania niniejszej umowy, Powiat dokona zwrotu wpłaconego wynagrodzenia na rachunek Mieszkańca nr
.........................................................................................................................................................
8. Mieszkaniec zobowiązany jest w trybie niezwłocznym, przy czym nie później niż w terminie 14 dni poinformować Powiat o wszelkich zmianach w tytule własności do nieruchomości.
9. Koszty ubezpieczenia instalacji od ognia i innych zdarzeń losowych, w okresie trwania projektu ponosi Powiat.

§ 7

Okres trwania umowy

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do upływu 5 lat od dnia zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą Województwa Wielkopolskiego końcowego wniosku o płatność z realizacji Projektu, o którym mowa w § 1 pkt 1 i § 2 Umowy.

§ 8

Rozwiązanie umowy

1. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
1) nie dojdzie do podpisania umowy o dofinansowanie projektu określonego w § 1;
2) realizacja obowiązków wynikających z niniejszej umowy będzie niemożliwa przez którąkolwiek ze stron z powodów określonych w Regulaminie konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego;
3) Mieszkaniec nie realizuje zobowiązań wynikających z niniejszej umowy;
4) niedokonania wpłaty przez Mieszkańca w terminie i wysokości określonej w § 6 ust. 1 i 4 umowy;
5) utraty tytułu prawnego do nieruchomości;
6) naruszenia warunków określonych w § 3 ust. 1 pkt 6, 7, 8, 9, 13;
7) utrudniania przez Mieszkańca kontroli przez Powiat bądź inne uprawnione podmioty w związku z realizacją projektu i niniejszej umowy.
8) stwierdzenia braku możliwości technicznych zamontowania instalacji OZE.
2. Jeżeli zostanie stwierdzone, że Mieszkaniec wykorzystuje instalację stanowiącą przedmiot Projektu niezgodnie z przeznaczeniem, nie wykorzystuje jej w sposób gwarantujący realizację celu Projektu lub wykorzystuje ją z naruszeniem zapisów § 3 ust. 1, jest on zobowiązany do zwrotu nakładów poniesionych przez Powiat kosztów budowy instalacji wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Powiat.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Mieszkaniec wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji projektu stosowanie do treści i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz. UE L 119/1).
2. Planowany termin realizacji projektu nie jest zależny od Powiatu i z tego tytułu Mieszkaniec nie będzie dochodził żadnych roszczeń w stosunku do Powiatu Średzkiego w tym zakresie.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, strony będą rozstrzygać polubownie,
a w przypadku braku ugody rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Powiatu.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Powiatu
i Mieszkańca.


      .....................................................
      Mieszkaniec
      .....................................................                                       .............................................
      Mieszkaniec                                                                           Powiat Średzkibaner300x250