Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury.


REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

dla których organizatorem jest Powiat Średzki

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Powiat Średzki, jest prowadzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania  rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).
 
1. Instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu.

2. Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco, po dokonaniu każdorazowo zmiany wpisu do rejestru, wynikającej z przepisów prawa.


Nazwa rejestru

Rejestr instytucji kultury

Rejestr prowadzi

Wydział Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. 
ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp.,
nr tel. 61 286 62 26, 61 286 62 27, 286 62 28

Sposób udostępniania

1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru,
2) wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej.

2. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora. 

3. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

4. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

5. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. 

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.) - wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł  od każdej pełnej lub zaczętej strony. 

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto:
Gmina Środa Wielkopolska, ul. Daszyńskiego 5,
63-000 Środa Wielkopolska
nr konta: 88 9084 0003 2211 0000 5975 0001.
lub w Kasie na parterze Urzędu Miejskiego w Środzie Wlkp.

 

Rejestr Instytucji Kultury dla których organizatorem jest Powiat Średzki - do pobrania